Regional head
Regional agreement dealer
  • South China
  • Military products
  • Wind power products
  • Northeast region
  • Northwest China
  • East China
  • Central China
  • North China
South China
Regional headContact informationResponsible area
Yang Xianhuan13907197245Guangdong, Guangxi, Hainan, Fujian, Hong Kong, Macao and Taiwan
Military products
Head of military products
Contact informationProduct range
Yue Huiyan18822725627Military accessory products


Wind power products
Head of wind power
Contact informationResponsible area
Shi Yufang18822725560National wind power blade, tower coating products


Northeast region
Regional headContact informationResponsible area
高放18822725523The three Eastern provinces, Inner Mongolia


Northwest China
Regional head
Contact informationResponsible area
徐涛18812691552Shanxi, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia, Xinjiang


East China
Regional headContact informationResponsible area
Wang Shuhua13821077802Shandong, Jiangsu, Shanghai, Zhejiang
Central China
Regional headContact informationResponsible area
代磊15271121007Henan, Hubei, Hunan, Anhui, Jiangxi


North China
Regional head
Contact informationResponsible area
Wang Ruijin18822725567
Tianjin, Beijing, Hebei